SpectraMax M2e Microplate Readers (多功能微量分光光譜儀)

•公共儀器

跨領域大樓B312室: SpectraMax M2e Multi-Mode Microplate Readers

儀器保管人: 王子元 (02-2787-2258)

借用辦法: 參照儀器保管人之管理辦法